Ψηφιακές Εκδόσεις και Νεοελληνικές Σπουδές

24-28 Απριλίου 2017, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΚΠΙΣΝ) , Αθήνα

Digital Scholarly Editions and Modern Greek Studies | DiXiT workshop


Σύντομη περιγραφή και στόχος του σεμιναρίου

Το πενθήμερο εισαγωγικό σεμινάριο γύρω από τη δημιουργία ψηφιακών εκδόσεων εντάσσεται στα πλαίσια των δράσεων μεταφοράς τεχνογνωσίας του διεθνούς δικτύου Digital Scholarly Editions Initial Training Network (DiXiT). Το δίκτυο DiXiT, στο οποίο συμμετέχουν πανεπιστήμια από Ευρώπη κι Αμερική, ερευνητικά ιδρύματα καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, χορηγεί και συντονίζει μια στοχευμένη σειρά δράσεων μετεκπαίδευσης κυρίως νέων ερευνητών γύρω από τις σύνθετες δεξιότητες, τεχνολογίες, θεωρίες και μεθόδους των ψηφιακών εκδόσεων. Το DiXiT χρηματοδοτείται από το Marie Curie Actions -European Commission’s 7th Framework Programme (September 2013 -August 2017).

Το σεμινάριο Ψηφιακές Εκδόσεις και Νεοελληνικές Σπουδές φιλοδοξεί να μεταφέρει και να συντονίσει την ελληνική ερευνητική κοινότητα με το διεθνές ενδιαφέρον γύρω από τη δημιουργία ψηφιακών εκδόσεων (digital scholarly editions) αρχικά κειμενικών τεκμηρίων (λογοτεχνικά έργα, λογοτεχνικά και ιστορικά αρχεία, σώματα αλληλογραφιών, ημερολόγια, υπηρεσιακά έγγραφα, κ.λπ.) αλλά και πλήθος άλλων τεκμηρίων πολιτισμικού ενδιαφέροντος (παρτιτούρες, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά.). Το ειδικό ενδιαφέρον γύρω από τις ψηφιακές εκδόσεις έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται διεθνώς εδώ και μια 25ετία στο χώρο των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών (Digital Humanities), αποσκοπώντας κυρίως στη δημιουργία της επιστημολογικής και μεθοδολογικής υποδομής αλλά και ικανών τρόπων αναπαράστασης στο ψηφιακό περιβάλλον τόσο της κειμενικής πληροφορίας όσο και της κριτικής συμβολής του μελετητή.

Η ψηφιακή έκδοση δεν συνιστά απλή μεταφορά της έντυπης έκδοσης στο ψηφιακό μέσο με τη μορφή ψηφιοποιημένων τεκμηρίων (pdf), ούτε αποτελεί αποκλειστικά μια δουλειά των τεχνικών πληροφορικής. Αντίθετα, η δημιουργία μιας ψηφιακής έκδοσης είναι προϊόν της διεπιστημονικής συνεργασίας μιας ομάδας ειδικών: των ερευνητών από τους επιμέρους κλάδους, ειδικών επιστημόνων που έχουν εξοικειωθεί κι εκπαιδευτεί στη δημιουργία ψηφιακών εκδόσεων, των τεχνικών πληροφορικής με εξειδικευμένη εμπειρία, των φορέων που διαθέτουν το πρωτογενές υλικό κ.ά.. Οι ψηφιακές εκδόσεις χορηγούν καινοτόμους τρόπους για την αναπαράσταση και επεξεργασία των κειμενικών τεκμηρίων, διευκολύνοντας ή και επιτρέποντας ερευνητικά ερωτήματα κι εργασίες αδύνατες στο έντυπο παράδειγμα. Επιπλέον, δύνανται να εμπλουτίζονται διαρκώς και λειτουργούν ως βασική υποδομή για πλήθος άλλων επιστημονικών κι εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Συνεπώς, η δημιουργία σώματος ψηφιακών εκδόσεων κειμενικών τεκμηρίων οφείλει να αποτελεί μια προτεραιότητα της ερευνητικής κοινότητας αλλά και των φορέων που την υποστηρίζουν και την περιβάλλουν (ερευνητικά ιδρύματα, βιβλιοθήκες, αρχεία).

Στόχοι του σεμιναρίου

Βασικός στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των νέων ερευνητών από το χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών με τις μεθοδολογικές και τεχνολογικές διαστάσεις των ψηφιακών εκδόσεων. Πιο συγκεκριμένα, το σεμινάριο αποσκοπεί στην:

• Επαφή κι εξοικείωση με το διεθνή χώρο των ψηφιακών εκδόσεων (ιστορία, παραδείγματα, καλές πρακτικές, πρότυπα)

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τεχνολογίες αιχμής γύρω από την κωδικοποίηση, επεξεργασία κι οπτικοποίηση κειμενικών τεκμηρίων

• Μεταφορά και διάχυση τεχνογνωσίας από εξειδικευμένους ερευνητές γύρω από επιμέρους ζητήματα που άπτονται της δημιουργίας και διατήρησης ψηφιακών εκδόσεων (π.χ. ψηφιοποίηση, ανάλυση εγγράφου, διαχείριση κι οργάνωση ψηφιακών πόρων, βιωσιμότητα και μοντέλα δημοσίευσης κ.ά.)

• Δημιουργία υποδομής και κοινότητας ενδιαφέροντος γύρω από τις ψηφιακές εκδόσεις (πχ. εκπαιδευτικοί πόροι ανοιχτής πρόσβασης, διαδικτυακός χώρος επικοινωνίας κ.λπ.)

• Επεξεργασία κι οργάνωση προπαρασκευαστικής πρότασης προγράμματος για τη δημιουργία σειρών ψηφιακών εκδόσεων για τις Νεοελληνικές Σπουδές (Λογοτεχνία, Ιστορία, Αρχαιολογία, κ.λπ.)

Κοινό

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές κι ερευνήτριες από το χώρο των Ανθρωπιστικών Σπουδών (Φιλολογία, Ιστορία, Αρχαιολογία, Ανθρωπολογία κλπ) που ασχολούνται με κειμενικά ιστορικά τεκμήρια. Το σεμινάριο ενδέχεται να ενδιαφέρει και ειδικούς από τους χώρους των αρχείων, βιβλιοθηκών, εκδόσεων.

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δεν προϋποθέτει προηγούμενες τεχνικές γνώσεις, ωστόσο η εξοικείωση με τη χρήση του διαδικτύου και ψηφιακών εργαλείων θεωρείται χρήσιμη.

Βρείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες και τη δήλωση συμμετοχής.